Tuyên bố của ĐSQ Hoa Kỳ về Nghị định 72/2013/NĐ-CP | U.S. Embassy’s Statement on Internet Content Decree

DSQ Hoa Ky

TUYÊN BỐ
Nghị định về Nội dung Internet

Hà Nội, 6/8/2013

Các quyền tự do cơ bản áp dụng trong không gian mạng cũng giống như trong đời sống thực. Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như những cam kết của Việt Nam trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền.

Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các quy định của Nghị định vì dường như nó hạn chế các loại hình thông tin mà cá nhân có thể chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân và trên các trang web. Ngoài ra, Nghị định này sẽ hạn chế sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) đang hé nở của Việt Nam bằng việc kiềm chế sự đổi mới trong nước và ngăn cản đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về Nghị định này với các quan chức chính phủ cấp cao của Việt Nam, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

(Hết tuyên bố)

Nguồn: ĐSQ Hoa Kỳ tại VN

STATEMENT
Internet Content Decree

Hanoi, August 06, 2013

Fundamental freedoms apply online just as they do offline. Decree 72 appears to be inconsistent with Vietnam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as its commitments under the Universal Declaration of Human Rights.

We are deeply concerned by the decree’s provisions that appear to limit the types of information individuals can share via personal social media accounts and on websites. In addition, this decree will limit the development of Vietnam’s budding IT sector by hampering domestic innovation and deterring foreign investment.

We have repeatedly raised our concerns about this decree with senior Vietnamese government officials, and we call on the Vietnamese government to respect the right to freedom of expression.

Source: U.S. Embassy in VN